Papkolbaszmuhely
Papkolbaszmuhely

Adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás dátuma: 2020. november 09.

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Pap Kolbászműhely Kft. (a továbbiakban együttesen az „Pap Kolbászműhely” vagy „Adatkezelő”) ügyfeleivel, egyéb szerződéses partnereivel, valamint azok képviselőivel, kapcsolattartóival és egyéb jelen adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) szerinti személyekkel (együttesen: „érintett(ek)”) kapcsolatban az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezelnek. 

A jelen Tájékoztató ezeknek a személyes adatoknak a kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.

Az Adatkezelő elérhetőségei:
Pap Kolbászműhely Kft.
Az Adatkezelő székhelye: 2013 Pomáz, Május 1. utca 9.
Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-09-176519
Az Adatkezelő e-mail címe: pk@pk.hu
Az Adatkezelő weboldala: https://pk.hu
Az Adatkezelő képviselője és elérhetőségei: Pap Krisztián ügyvezető, elérhetőségeit lásd fent

Milyen adatok minősülnek személyes adatnak?

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az érintettre) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító - például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező- alapján azonosítható. Így például személyes adatnak minősül az érintett (például: egy ügyfél, vagy szerződéses partneri képviselő) neve, e-mail címe, illetve az adott szerződésre, annak teljesítésére vonatkozó adatok (például: a szerződés tárgya, szerződéses feladatok és azok teljesítése).

Milyen személyes adatok tartoznak a személyes adatok különleges kategóriáiba?

A személyes adatok különleges kategóriáinak minősülnek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai vagy biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Ki minősülhet érintettnek?

Az Adatkezelő különösen, de nem kizárólagosan az alábbi természetes személyek adatait kezelheti:
- (potenciális) ügyfél, annak meghatalmazottjai, képviselői, kapcsolattartói, munkavállalói;
- beszállítók vagy más szerződéses partnerek, illetve azok meghatalmazottjai, képviselői, kapcsolattartói;
- érdeklődők és egyéb, az Adatkezelő adatkezelései által érintettek.

2. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA, JOGALAPJA

Az alábbiakban mutatjuk be, hogy milyen célokra gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatait, illetve az egyes célokra gyűjtött különböző személyes adatokat meddig tároljuk. Tájékoztatjuk, hogy az alábbi adatkezeléseink nem minden esetben vonatkoznak mindenkire, így kérjük, azokat figyelmesen olvassa el, kérdés esetén pedig forduljon hozzánk bizalommal.

2.1. Ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és egyéb szerződéses partnereinkkel kötött szerződések teljesítése, szerződéses kapcsolattartás, üzleti hírlevelek küldése
Milyen célból kezeljük az Ön adatait?
Az Önnel vagy az Ön által képviselt szervezettel (pl. azt Önt foglalkoztató vagy az Ön által képviselt társaság) kötött szerződések teljesítése céljából, ideértve a szerződés szerinti jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését, valamint a szerződéses kapcsolattartást, és a szerződést megelőző tárgyalások során történő adatkezelést is.
Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?
Az Adatkezelő a fenti célból az Ön adatait azért kezeli, mert
- természetes személy ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal, és egyéb természetes személy szerződéses partnereinkkel kötött szerződés esetén: ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).
- az Adatkezelőre irányadó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (pl. számlázási adatok megőrzése adózási, számviteli célból) (GDPR 6. cikk (1) c) pontja).
- amennyiben Ön valamely jogi személy vagy egyéb szervezet (például: az Önt foglalkoztató társaság vagy olyan társaság, amelynek Ön a vezető tisztségviselője), illetve más személy (például: meghatalmazás alapján) nevében jár el, és ennek kapcsán kezeljük a személyes adatait, úgy adatkezelésünk jogalapja az Adatkezelő, valamint a fenti jogi személy, egyéb szervezet, illetve más személy (lehetséges) partner jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja). A jogos érdek: a felek közti szerződés létrehozatala, megfelelő teljesítése, a szerződéses jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése, a felek gazdasági érdekeinek, szerződéses együttműködésének előmozdítása;
- az az Adatkezelő jelenlegi szerződéses partnereinek vagy az Adatkezelő korábbi olyan szerződéses partnereinek történő hírlevelek küldése céljából szükséges, amelyek vélhetőleg a jövőben is igénybe veszik az Adatkezelő termékeit, kapcsolódó szolgáltatásait; ez esetben az adatkezelésünk jogalapja jogos üzleti érdekünk (GDPR 6. cikk (1) f) pontja). A jogos üzleti érdek: az Adatkezelő és termékeinek megismertetése, a szerződéses kapcsolatok ápolása, az Adatkezelő gazdasági érdekeinek előmozdítása, korábbi szerződéses partnerekkel újabb szerződés kötése. Ennek kapcsán hangsúlyozzuk, hogy számos esetben az Adatkezelő kizárólag személyes adatot nem tartalmazó céges e-mail címre küld hírlevelet, amely így adatkezelést nem valósít meg, míg más esetben is csak az Adatkezelőről, újabb termékeiről, akcióiról, az ezekkel kapcsolatos hírekről nyújt tájékoztatást, tehát olyan információkat nyújt, amelyek az Adatkezelő jelenlegi vagy korábbi szerződéses partnereit érdekelhetik. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy az Adatkezelő olyan szerződéses partnerei részére, amelyek esetén újabb szerződéskötés nem várható, illetve amelyek tiltakoztak az adatkezelés ellen, hírlevél-küldés nem történik.
Köteles Ön megadni az adatait?
Ha ön természetes személy szerződéses partnerünkként jár el, Ön szabadon dönthet az Adatkezelővel való szerződéskötésről, amely esetben a személyes adatait az Adatkezelő a szerződés teljesítése, valamint azt megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges körben kezeli. Erre tekintettel a személyes adatainak megadása az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez, a felek szerződéses jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, tekintettel arra, hogy ezek nélkül az Adatkezelő nem tudja Ön részére szolgáltatásait teljesíteni. Ha jogi személy, egyéb szervezet vagy más személy nevében jár el, az adott szerződés teljesítéséhez, valamint a felek szerződéses jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez szintén szükséges az Ön szerződésben foglalt, illetve szerződéses kapcsolattartási és egyéb személyes adatai (például: teljesítési igazoláson, szerződésen rögzített aláírás) kezelése, ezek nélkül ugyanis a szerződés nem lenne megfelelően teljesíthető. Ezen felül az Adatkezelő az Ön adatait a rá irányadó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) is kezeli (ideértve: adójogi- és számviteli kötelezettségek teljesítése), mely esetben az adatkezelés kötelező.
Hangsúlyozzuk továbbá, hogy hírlevél-küldésünk esetén az érintett bármikor tiltakozhat a kapcsolódó adatkezelésünk ellen.
Milyen adatokat kezelünk?
A fenti körben kötött szerződéseink kapcsán (ideértve a szerződések előkészítését is), illetve a felek szerződéses jogai gyakorlásával és kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban az Ön alábbi személyes adatait kezeljük:
- az Ön neve és szerződéses kapcsolattartási adatai (különösen: név, cím, e-mail cím, telefonszám, ha a szerződéses kapcsolattartás során a felek ezt használják, illetve a vonatkozó szerződésben megjelölik), neme (a megszólításhoz);
- az Ön által képviselt jogi személyre, szervezetre vagy más személyre vonatkozó adatok (különösen (cég)név, cím/székhely, adószám), illetve az Ön ezen jogi személlyel, szervezettel, más személlyel való kapcsolata, ennél betöltött pozíciója (például: vezető tisztségviselő, meghatalmazott, szerződéses kapcsolattartó, stb.);
- a szerződésben, kapcsolódó szerződéses dokumentumokban és számlázási dokumentációban foglalt adatok;
- hírlevél küldése kapcsán a jelenlegi vagy korábbi szerződéses viszony, tiltakozás vagy egyéb hírlevél kiküldését szükségtelenné tevő, illetve gátló körülmény (például: az adott szerződéses partnerrel kapcsolatos jogvita, olyan jelenlegi vagy korábbi szerződéses viszony, ahol az Adatkezelő termékeit az adott partner részére nem értékesíti és kapcsolódó szolgáltatásait nem nyújtja) ténye vagy hiánya, a szerződéses partner által korábban igénybe vett termékek, kapcsolódó szolgáltatások köre (az adott partnert érdeklő tartalmak megfelelő kiválasztása céljából). Hangsúlyozandó, hogy profilozást a hírlevelek küldése céljából vagy egyéb célból az Adatkezelő nem végez, a fenti információkat, körülményeket azonban a hírlevelek küldéséhez figyelembe veheti, hogy olyan tartalmat juttasson el a címzett részére, amely számára érdekes lehet.
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?
A fenti személyes adatokat a szerződés megszűnésétől vagy – szerződés létrejötte hiányában – az utolsó szerződéses kommunikációtól számított 5 évig tároljuk az általános polgári jogi elévülési időre tekintettel (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § (1)).
Hírlevelek küldése kapcsán a vonatkozó személyes adatokat a tiltakozási jog gyakorlásáig kezeljük. A tiltakozási jog a jelen tájékoztató szerinti elérhetőségeinkre küldött nyilatkozatban gyakorolható.
Ön a fenti eseteken túl is jogosult tiltakozási jogával élni (például: a szerződéses kapcsolattartó változását az adott partner késve vagy nem jelezte, a korábbi szerződéses kapcsolattartó pedig kéri kapcsolattartási adatainak törlését). Ez esetben az Adatkezelő az Ön személyes adatait törli, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (például: az Adatkezelőnek egy adott jogvita kapcsán szükséges igazolnia a kapcsolattartó vagy szerződést kötő fél személyét).

Amennyiben az adatai az Adatkezelőre irányadó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3), 202. § (1)).

Amennyiben az adatai az Adatkezelőre irányadó számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168-169. §).
2.2. Az Adatkezelőhöz érkező megkeresésekkel, igényérvényesítéssel, követelésekkel vagy egyéb jogi igényekkel szembeni védekezéssel kapcsolatos adatkezelés
Milyen célból kezeljük az Ön adatait?
Az Adatkezelőhöz érkező megkeresések (például: az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos érdeklődés, panasz, megjegyzések) megválaszolása, az Adatkezelő jogi igényeinek érvényesítése (követelések kezelése) vagy az érintett, illetve harmadik felek ilyen jogi igényeivel, illetve bírósági vagy hatósági eljárásban történő védekezés.
Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?
Az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) f) pontja). A jogos érdek: az Adatkezelő részére küldött érdeklődői megkeresések kezelése, az esetleges kérdések megválaszolása, panaszok kezelése, az Adatkezelő esetleges igényérvényesítése, jogi igényei előterjesztése, az érintett vagy harmadik felek követeléseivel, egyéb jogi igényeivel szembeni védekezés, bírósági vagy hatósági eljárásban történő védekezés.

Hangsúlyozzuk, hogy azon adatkezelésünk kapcsán, amely a velünk kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve amely a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (ideértve különösen szerződést megelőző tárgyalások, szerződéses kommunikáció), a fenti 2.1. pontban találhat információkat.
Köteles Ön megadni az adatait?
Ön a fentiek szerinti megkeresések megtételére nem köteles, azonban amennyiben az Adatkezelő részére megkeresést küld, úgy az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint és az ott írt időtartamig kezeli, ellenkező esetben a megkeresésre nem tudna megfelelően reagálni, illetve jogi igényeit érvényesíteni vagy ilyen jogi igényekkel szemben, illetve bírósági vagy hatósági eljárásban védekezni.
Milyen adatokat kezelünk?
Az Adatkezelőhöz érkező megkeresés által érintett személyes adatok, az érintettek, illetve az általuk képviselt személyek kapcsolattartáshoz szükséges adatai (különösen: név, cím, e-mail cím), az érintettek által előadott igények (panaszok), megkeresések tartalma, a megkereséssel kapcsolatban tett lépések rögzítése.
Hangsúlyozzuk, hogy amennyiben valamely közösségi-média oldalon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot (ideértve: Facebook, Youtube, Instagram), úgy a megkeresése áttekintéséhez és megválaszolásához szükséges adatait kezeljük (ideértve különösen: üzenetét, illetve az adott felületen használt felhasználói nevét).
Jogi igény érvényesítésével, ilyen igényekkel szembeni védekezés érdekében kezeljük az Ön nevét, valamint az adott eljárás által indokolt egyéb adatait, ideértve különösen az alábbiakat:
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény („Pp.”) 7. § 3. pontja szerint azonosító adatok természetes személy esetén: lakóhely (lakóhely hiányában tartózkodási hely), kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltér), születési hely és idő, anyja neve. A Pp. 170. § (1) bekezdés b) pontja szerint a keresetlevél bevezető részében fel kell tüntetni a felek nevét, perbeli állását, a felperes azonosító adatait, az alperes ismert azonosító adatait, legalább lakóhelyét. Ezt a felsorolást egészíti ki a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 21/2017 (XII.22.) IM rendelet 1. mellékletének 1.4. pontja az alperes születési nevével;
- a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 20. § (1) bekezdés a) pont alapján az adósok személyes adatai közül a fizetési meghagyásos eljárás megindításához szükség van a kötelezett nevére, a Pp. szerinti azonosító adataira, de legalább a lakóhelyére;
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 11. § (2)-(3) bekezdései határozzák meg, hogy a végrehajtást kérő mely személyes adatokat köteles közölni a végrehajtási kérelem benyújtásakor. Ezen adatok a következők: adós neve, azonosításához szükséges adatok (születési hely, idő, anyja neve), az ügy körülményeitől függően az adós lakóhelye, munkahelye és a végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye, illetve ingatlanvégrehajtás esetén az ingatlan-nyilvántartási adatok. Ezen adatok birtokában a bírósági végrehajtó le tudja folytatni a végrehajtási eljárást;
- egyéb bírósági vagy hatósági eljárásban felmerült, illetve rögzített személyes adatok (például: bírósági vagy hatósági határozatban rögzített személyes adatok, amelyek kezelése az Adatkezelő védekezéséhez szükséges).
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?
Adatait a rögzítéstől (ideértve például: az Ön által megküldött e-mail adatkezelői postafiókban való elérhetővé válása, közösségi média oldalon küldött üzenet Adatkezelő részére történő megérkezése, postai küldemény kézbesítése) számított 5 évig tároljuk (a Ptk. 6:22. § (1) - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el).
Bírósági vagy hatósági eljárás esetén az adatkezelés – a szükséges mértékben, az adott eljárás, valamint a felek helyzete, az adott követelés, jogvita által megkövetelt személyes adatok tekintetében – a jogerős döntés meghozataláig tart.
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?
Személyes adatait a fenti célból jogi képviselőnk, az eljáró bíróság, más hatóság (pl. közjegyző) felé továbbíthatjuk.
Hangsúlyozandó, hogy amennyiben közösségi médiaoldalon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, úgy ezen adataihoz az adott közösségi médiaoldal szolgáltatója is hozzáféréssel rendelkezik, ideértve az alábbiakat:
- a Facebook kapcsán az adataihoz az alábbi szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel: Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, a Facebok adatkezeléseit részletező adatkezelési szabályzathoz lásd: https://www.facebook.com/privacy/explanation), amely az Adatkezelő Facebook oldala kapcsán kezelt személyes adatok vonatkozásában az Adatkezelővel közös adatkezelőként, egyéb vonatkozásban az általa kezelt személyes adatok kapcsán pedig önálló adatkezelőként jár el;
- az Instagram kapcsán az adataihoz az alábbi szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel: Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, a Facebok adatkezeléseit részletező adatkezelési szabályzathoz lásd: https://help.instagram.com/519522125107875), amely az Adatkezelő Instagram oldala kapcsán kezelt személyes adatok vonatkozásában az Adatkezelővel közös adatkezelőként, egyéb vonatkozásban az általa kezelt személyes adatok kapcsán pedig önálló adatkezelőként jár el;
- a Youtube kapcsán az adataihoz az alábbi szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel: Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Írország, a Google, illetve a Youtube adatkezelési irányelveihez lásd: https://policies.google.com/privacy?hl=hu; https://www.youtube.com/intl/hu/about/policies/#community-guidelines), amely az Adatkezelő Youtube oldala (csatornája) kapcsán kezelt személyes adatok vonatkozásában az Adatkezelővel közös adatkezelőként, egyéb vonatkozásban az általa kezelt személyes adatok kapcsán pedig önálló adatkezelőként jár el.
2.3. Adatvédelmi jogok gyakorlásának elősegítésével, érintetti kérelmek nyomán hozott intézkedésekkel, incidenskezeléssel kapcsolatos adatkezelés
Milyen célból kezeljük az Ön adatait?
Az Adatkezelőhöz érkező érintetti kérelmek kezelése, az azok nyomán történő intézkedések meghozatala, az érintettek adatvédelmi jogai gyakorlásának elősegítése, incidenskezeléssel kapcsolatos adatkezelés.
Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?
Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) c) pontja).

Az Adatkezelő köteles az érintettek adatvédelmi (érintetti) jogainak gyakorlását elősegíteni (GDPR 12. cikk (2)), valamint az esetleges adatvédelmi incidenseket kivizsgálni, arról az adatvédelmi incidens súlyossága szerint a felügyeleti (adatvédelmi) hatóságot, valamint az érintettet értesíteni (GDPR 33-34. cikk).
Köteles Ön megadni az adatait?
Adatvédelmi jogai gyakorlásához, kapcsolódó megkeresése teljesítéséhez, valamint egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. hackertámadás) szükségessé válhat az Ön személyes adatainak (különösen nevének, valamint a részünkre megadott kapcsolttartási adatainak) kezelése. E körben az Adatkezelő az Ön azonosítására a fenti személyes adatai rendelkezésére bocsátását, valamint – elektronikus úton küldött megkeresések esetén, ha az Ön személyének azonosítása szükséges –, személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolatát kérheti (például: a fénymásolatot rögzítő PDF fájl e-mailben történő megküldésével), amelyet azonban csak az Ön személyazonosságáról való meggyőződés céljából és ideig kezel, ezt követően pedig azonnal és visszafordíthatatlan módon töröl.
Milyen adatokat kezelünk?
Az Adatkezelőhöz érkező kérelem, az Ön neve, valamint kapcsolattartás céljára szolgáló adatai (különösen: címe, e-mail címe).

Elektronikus úton küldött megkeresések esetén, ha az Ön személyének azonosítása szükséges, személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolata, amely azonban megtekintést követően haladéktalanul törlésre kerül, és nem kerül megőrzésre.
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?
Adatait a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (a Ptk. 6:22. § (1) - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el). Az Ön személyének azonosítására szolgáló személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolatát nem tároljuk.
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?
Személyes adatait az illetékes adatvédelmi hatóság esetleges eljárása esetén ezen adatvédelmi hatóság részére továbbíthatjuk (különösen adatvédelmi incidens esetén, ha ennek súlya és jellege ezt szükségessé teszi).

Amennyiben adatvédelmi incidens elhárítása, illetve egyébként informatikai támogatás nyújtása érdekében feltétlenül szükséges, úgy a kapcsolódó személyes adataihoz (például: adatvédelmi incidens által érintett személyes adatok) az adatfeldolgozóként eljáró alábbi tárhelyszolgáltató partnerünk is hozzáféréssel rendelkezik: Initon Kft. (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 131/A, email cím: info@initon.com).

3. MILYEN JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI VANNAK AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATBAN?

Adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésinek megválaszolásáért, illetve a kérelem teljesítésért díjat nem számítunk fel. Amennyiben azonban az Ön adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelme megalapozatlan vagy túlzó (pl. ismétlődő), jogosultak vagyunk a kérelem teljesítésével kapcsolatban adminisztratív költséget felszámítani, illetve – a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre figyelemmel – megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

Az érintettek (ideértve Önt is, ha személyes adatait az Adatkezelő kezeli) adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-21. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát az Adatkezelő részére igazolja (ehhez kapcsolatban részletesen lásd a fentebb írtakat).

Az alábbiak kapcsán az Adatkezelő külön is felhívja az érintettek figyelmét a tiltakozási jog gyakorlásának alábbiak szerinti lehetőségére („Tiltakozás”), valamint arra, hogy jogos érdeken alapuló adatkezelések (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) kapcsán az érintett az Adatkezelőtől az érdekmérlegelési teszt bemutatását kérheti.

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit az alábbi táblázat mutatja be részletesen.
Hozzáférés
Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Helyesbítés
Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján – kiegészítsük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adataiban történt változás bejelentésével elősegíti, hogy az Adatkezelő mindig pontos adatokat tartson nyilván Önről.
Korlátozás
Ön kérheti személyes adatai kezelésének az Adatkezelő általi korlátozását, amennyiben
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Hozzájárulás visszavonása
Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységeket.

Arról, hogy mely esetekben alapozza az Adatkezelő az adatkezelést az Ön hozzájárulására, a Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait” részében találhat iránymutatást.
Tiltakozás
Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés alapja az Adatkezelő jogos érdeke. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait” részében.

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Törlés
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,
- Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
- jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát,
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Panasz
Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az EU egyes tagállamaiban illetékes felügyeleti (adatvédelmi) hatóságok elérhetőségeihez lásd: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Weboldal: https://naih.hu/). Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert Ön - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi weboldalon tájékozódhat: www.birosag.hu.

4. A JELEN TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAI

A személyes adatok kezelésének változása esetén a jelen Tájékoztatót frissítjük, illetve szükség szerint módosítjuk vagy kiegészítjük. Fenntartjuk a jogot, hogy a gyakorlatainkat és a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsuk, ezért kérjük, hogy gyakran ellenőrizze az oldalon, hogy történt-e változás a jelen Tájékoztatóban.
Top cross-circle